Tuesday, September 26

Rumah Panjai Iban patut ngembuan kelai, tanda nama ke engkeman

0

Pekara ke baka tu ulih ngayanka identiti tang ukai ambiguiti bansa

KUCHING: Rumah Panjai Iban (RPI) tauka Genturung Pendiau Iban (GPI) patut bisi kelai ke ulih mida iya ari rumah panjai tauka gen­turung pendiau bansa orang asal ke bukai di Sarawak kel­impah ari ti dikena nyeliahka penyarut ti bekaul enggau atur megai rumah.

RUMAH PANJAI LAMA (kiri) dan RUMAH PANJAI MODEN.

RUMAH PANJAI LAMA (kiri) dan RUMAH PANJAI MODEN.

Ngambika engkeman sereta nyemetak didinga tauka dis­ebut, RPI tauka GPI manah agi dikena ngelai siti-siti ru­mah panjai tauka genturung pendiau bansa Iban.

Ngemansutka penemu nya, sari pemesai ti gawa ba Seksyen Pemansik Iban di Opis Kunsil Penyimpan enggau Penusun Adat Menua Sarawak (MAIS), Jimbun Tawai madahka penemu nya lebuh ti dirandau pengari ari Utusan Borneo di opis iya ditu, apin lama ti ke udah.

Baka ke diatu, enti kitai bejalai ngena kereta sepe­manjai jalai raya berengkah ari Sematan ngagai Limbang, tentu kitai tepedaka mayuh macham chara Iban ngaga nama kelai rumah panjai tauka genturung pendiau sida.

“Iya ke dipeda nya semina nisi jalai raya aja, bedau ny­erangkung nama rumah pan­jai tauka genturung pendiau Iban ke ngachir sepemanjai tebing sungai tauka di ulu en­tigis sekayu menua Sarawak,” ku Jimbun.

“Sekeda ngaga nama rumah panjai bepun ari nyebut nama Tuai Rumah lalu ditangkanka enggau nama tempat ti endur sida diau. Ambika banding, Rumah Gerang, Sungai. Keruh, Engkilili; Rumah. Ringgit, Ibol, Sri Aman; Rumah Augustine Mapi, KM 25, Jln. Miri-Bintulu,” ku iya nyunto.

Nambahka nya Jimbun mega madahka, sekeda ngaga nama rumah panjai sida ngena chara semina nyebut nama tempat ti endur rumah panjai nya dientapka baka Munggu Ubah, Abuk Mawang, Ense­bang Abit, Sedarat Mawang, Sebangki Panjai tang nadai nyebut nama Tuai Rumah.

“Sekeda ke diau nebing tauka ba nanga sungai ngaga nama menua sida nitihka nama sungai. Ambika chunto, Rantau Kemayau Manis; Nanga Setamang; nanga Jela; Lepung Bilat enggau mayuh agi ke bukai,” ku iya negapka penemu seraya ke mantaika pengirau ati ke sekeda Iban ke kreatif madahka pendiau sida di ‘kampung’.

Nyerumba iya ke madahka pengelemi ke tau ngasuh temuai saru, iya ngasaika diri balat irauka chara Iban ngelai pendiau diri ngena leka jaku ‘Kampung’ baka Kampung Sepan; Kampung Tanah Mawang, Kampung Batu Kudi sereta mayuh agi ke bukai.

“Bah, pikir meh, kati asai kitai dikumbai orang diau di ‘kampung’?,” ku iya nanya nengah konteks akademik sambil ke madahka diri ngem­buan peneleba ngajar Jaku Iban lebih 30 taun nyentukka iya pinchin.

“Penerang ke baka tu patut diatur sereta dikemanahka agi ngambika ulih ngayanka iden­titi tang ukai ambiguiti ngagai bansa Iban,” ku iya nandu.

Bekaul enggau pekara tu, Pengajar Jimbun (munyi ke muntang disebut bala ti ngelala iya) ke ngembuan penyiru sereta penyimat, jam­pat magar diri ngena penemu ke baruh madahka, penemu ke dibantaika iya nya semua penemu ari iya magang lalu ukai penemu ngarika opis ti endur iya gawa.

Lebuh ti ditanya pen­gari media sambil nyerung­kai pengelama menua kitai udah merintah diri, kebuah pengelemi ke baka tu enda diperundingka raban orang ti bekuasa, Jimbun madahka diri udah lama berunding deka mansutka penemu nga­gai mensia mayuh tang apin tetemuka jalai ke muntang.

“Udah lama ati aku sesengit tang apin teulihka awak ke baka tu,” ku iya sambil muka album ti ngayanka mayuh gambar menua kitai Iban ke udah ditujah iya lebuh ti bejalaika pengawa.

“Pekara ke diasuh nuan sara ke aku tu munyi ke mudah. Taja baka nya, aku nguji enggau naka ulih ngayanka penemu diri nyangka icha tau nyadika buah randau mensia mayuh,” ku bekau pengajar nya nerangka.

Ngenang pasal jalai ngaga nama palan pendiau bansa kitai Iban, Jimbun madahka, enti Iban diau ba rumah pan­jai, dia menua nya tau dikelai ngena rambai jaku, “Rumah Panjai Iban (RPI)”. Ambika banding, RPI Sungai Keruh, KM 18, Jalai Sri Aman-Eng­kilili; RPI Ibol, Sri Aman; RPI Po Ai, Melugu, Sri Aman; RPI Nanga Setamang, Engkari, Lubuk Antu sereta mayuh agi ke bukai.

Baka nya mega ku iya, enti pendiau Iban enda berumah panjai tang begenturung numpuk kekediri, dia palan nya tau dikumbai “Gentu­rung Pendiau Iban (GPI)” baka GPI Tanah Mawang, Balai Ringin, Serian; GPI Sepan, Balai Ringin, Se­rian; GPI KM 10, Lalai Miri-Bintulu; GPI KM 3, Jalai Lubuk Antu-Engkilili sereta mayuh agi kelai ke bukai.

Nyebut pasal kelai menua ngena nama Tuai Rumah mega asaika udah tinggal maya. Ambika chunto, Ru­mah Ajul Anak Tegelam, Rantau Menggeris, Engkari, Lubuk Antu, chara nyebut baka tu ku Jimbum nadai meri identiti ngagai orang ke diau ba rumah panjai nya.

“Di Sarawak, ukai Iban aja ke diau di rumah panjai. Bansa Orang Ulu, Bidayuh sereta ke bukai pan bisi beru­mah panjai. Nambahka nya, tuai rumah kemaya hari tu suah betukar nitihka timpuh ti dikemendarka perintah megai sesebuah rumah panjai. Penanggul ke ditapi iya nya, tiap kali tuai rumah betukar, nyuah nya mega pal mandan­gka menua nya ditukar ti ngu­jungka pengiruh sereta muai belanja,” ku iya madah.

Nyerungkai penemu iya baru, iya mega madahka sekeda rumah panjai disebut ngena nama rampa menua ke endur rumah panjai nya dien­tapka baka, Pakit A; Sutung Baru; Melugu Tembawai; munggu Demam; Gua Sukat sereta mayuh agi ke bukai.

“Chara baka nya chukup enda ngenyamaika ati, iya ukai semina enda terang tang nadai sekali ngayanka identiti bansa Iban,” ku iya nambah penemu.

Lebuh ti ditanya pasal bansa Iban ke diau di kampung, dia pengajar Jimbun beguai nger­ebakka bup serebareti sereta nunjukka lambar 137 ngagai pengari media dalam Iban-English Dictionary ke ditulis Anthony Richards pasal reti leka jaku ‘kampung’.

“Reti ‘kampung’ tu, kan­dang babas tuai ti nadai kala diperimba tauka endur bumai,” ku iya macha reti leka jaku nya ngagai media seraya ti madahka di Sarawak, semina sekeda bansa Penan ke agi diau di kampung.

Ketegal ari ubah pemansang dunya ke majak nyelai, bekau pengajar ke ngembuan mayuh peneleba madahka, Iban kemaya hari tu ke udah diau ba dunya siber, tentu berasai nyelai enti dikumbai orang diau di kampung laban diatu jarang rumah panjai Iban dientak tauka dikelingi kampung.

Nya alai ketegal ke deka minta kelala bansa bukai, baik nya ari dalam tauka luar menua tu, bansa Iban ke lebih agi sida ke megai tanggung pengawa, patut berunding ngemanahka pekara tu enda nyerangkung bansa bukai.

Iya mega meri penemu, siti jalai ke tau ditengah ngambika penanggul tu tau diperund­ingka iya nya, maya aum Tuai-Tuai Rumah,Penghulu, Pemancha, Temenggung tauka lebuh seminar rumah panjai

“Indah papan ke bedinjat ulih mega di gaga rata enti diketam. Agi mega, bungai jaku ke engkeman lebuh bejuraika pekara tu iya nya: Dikelala bansa ari pendiau, dikelala rumah ari nama endur kitai diau,” ku bekau pengajar Jimbun anak Tawai ke kala nyadi Pengajar Penyanding Jaku Iban sebedau ke pinchin, nyimpul penemu iya.